കാളവണ്ടികള്‍ മഴയത്ത്

തത്തമഗലം പൊള്ളാച്ചി പാതയില്‍ നിന്ന് ഒരു മഴക്കാല ദൃശ്യം.

Leave a Reply