തത്തമംഗലം മന്ദത്ത്കാവ് 1976 ൽ

തത്തമംഗലം മന്ദത്ത്കാവ് 1976 ൽ

 

Photo courtesy Manikandan Koranath. ( facebook.com )

Leave a Reply