മഴ കനത്തു, കർഷകർ പാടത്ത് കൃഷി പണികൾ തുടങ്ങി, തത്തമംഗലം തച്ചൻകുളത്ത് നിന്ന് ഒരു ദൃശ്യം

കർഷകർ പാടത്ത് കൃഷി പണികൾ തുടങ്ങി ....തത്തമംഗലം തച്ചൻകുളത്ത് നിന്ന് ഒരു ദൃശ്യം

മഴ കനത്തു, കർഷകർ പാടത്ത് കൃഷി പണികൾ തുടങ്ങി ….തത്തമംഗലം തച്ചൻകുളത്ത് നിന്ന് ഒരു ദൃശ്യം

 

Leave a Reply